Actievoorwaarden

De Footbattle-actie wordt georganiseerd en gesponsord door Huawei Technologies (Netherlands) B.V. (hierna “sponsor” of “Huawei”). Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing; door aan de actie deel te nemen, gaat u (de “deelnemer”) akkoord met deze voorwaarden:

Voor minderjarige deelnemers geldt dat hun ouders of wettelijke voogden UITDRUKKELIJK AKKOORD dienen te gaan met deze bepalingen en daarmee met de mechanismen voor deelname en de wedstrijd. Er kan worden gevraagd om bewijs van identiteit en leeftijd.

Algemeen reglement
• Voor deelname aan de actie dient de deelnemer te gaan naar https://www.footbattle.nu. Op de minisite dient de deelnemer een video te uploaden van zijn/haar voetbal truc. De deelnemer kan bij het uploaden kiezen uit vier verschillende categorieen (0-10 jaar, 11-16 jaar, 16 en ouder of expert). De deelnemer moet de categorie selecteren die bij hem/haar past. Zodra de video is ingestuurd, zal deze bekeken worden door Huawei ter goedkeuring of afkeuring.Na goedkeuring zal de ingezonden video verschijnen op www.footbattle.nu en op www.youtube.com/huaweidevicenl. Vanaf dit moment is het mogelijk voor de deelnemer om de video te delen met vrienden, familie en kennisen. Met als doel om zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
• De deelnemer die gedurende de actie de meeste stemmen weet te vergaren maakt kans op het winnen van een Huawei P8• Het delen van de video is optioneel.
• Er is geen limiet gesteld aan het aantal video's dat de deelnemer kan  indienen. Elke indiening moet echter wel uniek zijn. Deelnemers kunnen maximaal slechts één prijs winnen. De actie loopt van 14-09-2015 tot 31-10-2015.
• De jury nomineert 6 deelnemers  uit alle ingediende video's en de 2 overige genomineerden worden geselecteerd op basis van het grootste aantal stemmen op hun ingediende video. De 8 genomineerden winnen allemaal een Huawei P8. AFC Ajax zal uit de 8 genomineerden 3 finalisten selecteren die hun kunsten vervolgens in de rust van Ajax – Roda JC mogen vertonen in de Amsterdam Arena. De uiteindelijke winnaar zal gekozen worden door het publiek in de Amsterdam Arena o.b.v. van een stemmechanisme.  
• Deelname aan deze wedstrijd is gratis en deelnemers moeten woonachtig in Nederland zijn.
• De sponsor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken ingediende video's af te wijzen en te verwijderen wanneer die indruisen tegen de algemene gebruiksvoorwaarden van Facebook.
• Huawei kan een inzender weigeren voor deelname aan de actie of voor het winnen van een prijs, indien Huawei naar eigen goeddunken vaststelt dat desbetreffende inzender poogt om de legitieme werking van de actie te ondermijnen door middel van bedrog, misleiding of andere oneerlijke spelpraktijken of met het oogmerk om andere inzenders te beledigen, te bedreigen of te intimideren of om vertegenwoordigers van Huawei te beïnvloeden.
• Elke inzending dient uw originele, persoonlijke creatie te zijn en mag niet eerder zijn ingediend voor deelname, gepubliceerd of ingediend voor publicatie.
• U verzekert dat uw inzending geen inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten, de privacy of overige rechten van derden, zoals het tonen van merklogo's in enige vorm, en niets bevat dat lasterlijk, smadelijk, obsceen, intimiderend of bedreigend is.
• De sponsor is niet verantwoordelijk voor inzendingen voor de wedstrijd, die niet kunnen worden verwerkt om technische of operationele redenen. Inzendingen die om enige reden zoek zijn geraakt, te laat zijn bezorgd, verkeerd zijn bezorgd, of die onjuist of onvolledig zijn, komen niet in aanmerking voor deelname.
• De bijzonderheden van de wedstrijden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
• Inzendingen die onvolledig, onleesbaar of onontcijferbaar zijn, zijn niet geldig en worden geacht nietig te zijn.
• Alle inzendingen dienen te zijn verricht door de deelnemer aan de actie in eigen persoon.• Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor inzendingen die zijn  zoekgeraakt, beschadigd of vertraagd tijdens verzending met de post of vanwege een computerstoring tijdens verzending. Deelnemers stemmen ermee in dat hun naam en foto-inzending worden gebruikt en dat zij zullen meewerken aan eventuele overige verzoeken van de sponsor in verband met publiciteit op Facebook nadat zij een prijs hebben gewonnen.
• Deze wedstrijd houdt geen enkel verband met Facebook en wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of geadministreerd door Facebook.
• De sponsor behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren indien:
  • de sponsor redelijke vermoedens heeft dat de deelnemer een of meer van deze algemene voorwaarden heeft geschonden; of
  • de door de deelnemer verstrekte informatie ongeldig, onjuist, onnauwkeurig en/of ontoereikend is; of
  •  het Facebook-profiel van de deelnemer wordt geacht vals te zijn of in strijd met de gebruiksvoorwaarden van Facebook, zie https://www.facebook.com/legal/terms

Beoordelingscriteria
• Elke deelnemer komt slechts één keer in aanmerking om als hoofdprijswinnaar of overige prijswinnaar (de “winnaar”) te worden gekozen.
• Waar van toepassing is de beslissing van de jury definitief op basis van eigen inzicht,  die voor de wedstrijd gelden. Het is niet mogelijk om over de uitslag te corresponderen.
• Deelnemers mogen een onbeperkt aantal inzendingen indienen zolang zij zich houden aan alleafzonderlijke vereisten die voor de wedstrijd gelden.

Prijs
• Bij afloop van de wedstrijd zullen van alle deelnemers aan de wedstrijd, zoals is beschreven in het algemeen reglement, 8 winnaars een prijs ontvangen. Van de finalisten zal alleen de winnaar de hoofdprijs ontvangen. Gedurende de actie worden er verschillende prijzen uitgereikt. Dit zullen vier winaars (elke categorie 1) per week zijn (totaal 4 weken). De vier categorien zijn, 0-10 jaar, 11-16 jaar, 16+ jaar en expert. Er zijn drie type prijzen te winnen. Er is een hoofdprijs, een prijs voor de genomineerde voor de finale (8 stuks) en week prijzen te winnen.
• De hoofdprijs omvat de Huawei Watch, Huawei Mediapad 2 en een bezoek aan Celtic – Ajax met de Ajax selectie (incl. vlucht en verblijf) .
• De genomineerden ontvangen een Huawei P8. De week winnaars ontvangen of 1 Ajax shirt of 1 paar Adidas schoenen of 1 Adidas voetbal of 2 kaarten naar een nader te bepalen Ajax wedstrijd.
• De prijzen zoals beschreven, zijn niet overdraagbaar op andere personen en kunnen niet worden ingewisseld tegen geld of andere alternatieven.
• De hoofdprijswinnaar en overige winnaars worden bekendgemaakt op www.footbattle.nu.
• Vanaf het moment dat de winnaars bekend zijn gemaakt en de Facebook-gebruikersnaam van de winnaars op www.footbattle.nu zijn gepubliceerd, worden de winnaars veertien (14) dagen in de gelegenheid gesteld om per email contact op te nemen met Huawei om aan te geven of ze wel of niet de prijs in ontvangst nemen en om zo nodig contactgegevens te verstrekken.
• Winnaars die niet binnen de bovenvermelde termijn contact opnemen met de sponsor verbeuren alle rechten op de prijs, in welk geval de prijs zal worden toegekend aan de eerstvolgende winnaar, enzovoort.
• De sponsor zal, nadat de volledige contactgegevens van de winnaars zijn verkregen, de hoofdprijswinnaar en overige prijswinnaars persoonlijk via e-mail benaderen aangaande alle bijzonderheden ten aanzien van de bezorging van de prijs.
• De hoofdprijswinnaar en de overige winnaars dienen ons e-mailverzoek te beantwoorden om te bevestigen dat de door hen verstrekte persoonsgegevens correct zijn uiterlijk op 31-10-2015.
• Er worden redelijke inspanningen verricht om contact op te nemen met de winnaar(s). Indien het niet mogelijk blijkt om contact op te nemen met de hoofdprijswinnaars of overige winnaars, of indien blijkt dat zij zich niet houden aan deze algemene voorwaarden, behoudt de sponsor zich het recht voor om de prijs aan te bieden aan de overige, door dezelfde jury geselecteerde inzendingen die in aanmerking komen.
• De winnaar(s) ontvangt (ontvangen) een schriftelijke bevestiging van de prijs.

Bezorging prijzen
• Huawei neemt alle kosten in verband met de bezorging aan de prijswinnaars voor zijn rekening. De winnaars zullen nadere gegevens over de bezorging ontvangen via e-mail of een privébericht op Facebook.
• De prijzen worden bezorgd op het door de winnaars opgegeven adres.
• Indien een prijswinnaar niet antwoordt en/of geen bezorgadres opgeeft, of niet voldoet aan de criteria om voor de prijs in aanmerking te komen, kan dit ertoe leiden dat hij/zij de prijs verbeurt.
• De bezorgtijden kunnen per geval afwijken vanwege bepaalde factoren waaronder (maar niet beperkt tot) verschillende geografische locaties.

Privacy en persoonlijke informatie
• Persoonlijke informatie die Huawei van deelnemers verzamelt, wordt gebruikt voorde bezorging van de prijzen aan de winnaars en voor het bekendmaken van de namen van de winnaars en zal deze niet verkopen aan,delen met of anderszins bekendmaken aan andere derden dan die  door Huawei in de arm zijn genomen voor de uitvoering van bovenstaande. Wel heeft Huawei het recht om de ingezonden video’s te gebruiken voor het communiceren van de actie.